Monday, 7 February 2011

Jan Erik VoldHokusai, den gamle mester, som tegnet en b
ølge slik ingen før ham hadde tegnet en bølde
Hokusai, the old master, who painted a wave like nobody ever painted a wave before him

Hokusai Hokusai
ble lived
nærpå 90. Da han var 75 close to 90. When he was 75
år gammel, sa han years of age, he said

om bildene sine : Jeg begynte å tegne of his pictures: I started drawing
ting da jeg var objetcs when I was
6. Det jeg fikk til 6. What I accomplished
før jeg var 50, er ingenting Before 50 is of no

tess. Da jeg var 70 merit. When I was 70
hadde jeg ennå I still hadn't
ikke gjort produced
noe bra. I 73 års alder anything good. At the age of 73

begynte jeg å forstå I reached an understanding
dyr og planters of the basic
grunnleggende shapes of animals
former. Når jeg blir 80, vil jeg and plants. When I'm 80, my understanding

ha forstått mer, og når jeg blir 90 will be deeper, and when I'm 90
vil jeg kjenne I shall
kunstens hemmeligheter know the secrets
of my art
til bunns - så når jeg blir 100
vil jeg lage to the core - so when I'm 100
rosverdige I shall come up with
ting. For ikke å snakke praiseworthy
pictures. Not to mention
om årene
deretter. the years
Nå gjelder det bare after that.
å holde det gående. The main thing now
is to keep going.

(1979)


"12"

Hvor ensom How lonely
er du? Jeg ? Jeg er ensom are you? Me ? I'm lonely
som en himmel as a sky
- her er god plass - plenty of room here for

til fugler og trær, hus og hvite birds and trees, houses and white
blomster med r ødt i, du flowers with a little
kjenner da red in them, you
meg? Bare kom du. know me ? Come on in.


(1973)
Translation by the author

No comments: